Charleton

Parish Council

St Mary's Church

Vicar - Rev Pam Kemp - 01548 581423

Churchwarden - Mr David Collins - 01548 854270